اصول تغذیه آلبالو

راهنمای اصول کشت و تغذیه انواع آلبالو و گیلاس

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3

گیلاس در دستجات غیر مختلط ۲ تا ۴ تایی به صورت جانبی روی اسپورهای کوتاه یا نزدیک به قاعده شاخه های طویل تر تشکیل می شود. در گیلاس گلها فقط روی جوانه هایی که در آنها برگهای همراه نسبتا زودتر در تابستان باز می شوند، بوجود می آید. گل معمولا دارای یک مادگی هستند، ولی بعد از تابستانهای خیلی داغ ممکن است دو مادگی در هر گل تشکیل شود، که منجر به بوجود آمدن میوه های دو تایی می شود که یک وضعیت نامطلوبی را بوجود می آورد...