اصول تغذیه پیاز

اصول تغذیه و کاشت پیاز

/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2

نام علمی پیاز Allium cepa است واز  خانواده سوسنیها liliaceae است.پیاز با وجود اینکه دو یا چند ساله است و در  سبزی کاری به طور محصول یک ساله کاشته میشود. جنس Alliumcepa دارای  گونه های زیادی است که اغلب تولید غده پیاز کرده ولی گونه های وحشی در این جنس یافت میشود که به جای تولید بذر تولید پیاز چه های کوچک در خوشه گل  میکند  که برای تکثیر از آن استفاده میشود