انواع پمپ صنعتی

شناخت انواع پمپ صنعتی

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

معرفی پمپ ھای صنعتی : 1-پمپ های جابجائی مثبت      2- پمپ های رفت و برگشتی      3-پمپ های دیافراگمی      4-پمپ های دوار:  الف) پمپ دوار دنده ای (Gear)  ب )پمپ دوار پره ای (Vane) ج) پمپ دوار Lobe د) پمپ دوار پیچی      5- پمپ های دنده  حلزونی و ...