بوستر

بوستر پمپ چیست

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE

بوسترپمپ به دستگاهی اطلاق می شود که  دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتواند دبی و هد  مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تامین نمایند.وظیفه  بوسترپمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگوی  متغیّر مصرف می باشد. از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد فشار  تغییر نمی کند و پمپ های بوسترپمپ خاموش می باشند اما به محض اینکه مصرف  فشار در شبکه افت می کند برای جبران این افت اولین پمپ شروع به کار می کند  اگر این پمپ قادر به تامین فشار نباشد...