تغذیه سیب زمینی

راهنمای کاشت و تغذیه سیب زمینی

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

سیب زمینی گیاهی است یكساله از تیره سولانا سه solanaceae  وجنس solanum   گونه های وحشی و زراعی سیب زمینی كه شامل این جنس هستند در حدود 2000گونه   را شامل می شوند ولی تنها 150گونه از آن تولید غده می كند...