دینام

انواع الکتروموتور

/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87

یک موتور الکتریکی (الکتروموتور)،  الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت  مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز  در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط  الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر  نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند ایده  کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان  مغناطیسی قرار می‌گیرد