مقاومت درختان

بالا بردن مقاومت در گیاهان و درختان

/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C

تنش خشکی مانع از تظاهر کامل پتانسیل ژنتیکی گیاهان زراعی می شود و از اینرو موجب کاهش تولیدات کشاورزی می  گردد. در مقاومت به خشکی سه مکانیزم دخالت دارند که عبارتند از فرار از  خشکی ، اجتناب از خشکی و تحمل به خشکی . صفات مختلف مورفولوژیکی،  فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی باعث ایجاد مقاومت به خشکی می شوند. نحوه توارث  (تک ژنی و چند ژنی بودن) و نوع عمل ژن (افزایشی و غیرافزایشی بودن) در صفات  مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی متفاوت است.