کوددهی گیاهان

راهنمای تغذیه سیب و انواع

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87

سیب گیاهی است به شکل درختچه یا درخت کوتاه با شاخه های بدون تیغ و برگ های ساده تخم مرغی بابه دالبر و رأس ریز و کوتاه. جوانه های سیب شامل  جوانه  های رویشی یا ساده که تولید شاخه می کنند و جوانه های بارور آن از نوع  جوانه های زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پنج عدد گل و حدود 8-7 عدد برگ حاصل می کند.سیب به طور کلی دارای چهار نوع شاخه است : نرک، لامبورد ، براندی، سیخک نرک ها شاخه های رویشی هستند که در قسمت بالای تاج درخت تشکیل می شوند و باید هر سال از ارتفاع 40-30 سانتی متری هرس شوند. لامبورد شاخه بارور است و در نوک آن جوانه زایشی تشکیل می شود...