اصول کاشت جو

مبانی و راهنمای تغذیه جو

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%88

جو مانند گندم افشان است و اکثر ریشه  های آن تا فاصله 40 سانتی متری پراکنده  می شوند . البته ممکن است برخی از  ریشه ها به عمق کمتر نفوذ کنند.ساقه های جو از میان گره های استوانهای تو  خالی تشکیل شده اند. طول میان گره ها از قاعده بطرف ساقه بتدریج زیاد میشود . طول ساقه در اکثر واریته ها 120 - 150سانتی متر ثابت شده است که بین  ارتفاع ساقه و توسعه ریشه همبستگی مثبت وجود دارد بنابراین در شرایط دیم و  کم آبی ساقه هایی که مرتفع تر باشند عملکرد بیشتری دارند.جو نیز مانند گندم  از محل گره های واقع در سطح خاک ریشه وساقه ثانویه پنجه تولید می کند...