بوسترپمپ

بوستر پمپ چیست

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE

بوسترپمپ به دستگاهی اطلاق می شود که  دو یا چند پمپ به صورت موازی به یکدیگر متصل شده باشند تا بتواند دبی و هد  مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین راندمان تامین نمایند.وظیفه  بوسترپمپ ثابت نگه داشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگوی  متغیّر مصرف می باشد. از این رو هنگامی که در شبکه مصرفی وجود ندارد فشار  تغییر نمی کند و پمپ های بوسترپمپ خاموش می باشند اما به محض اینکه مصرف  فشار در شبکه افت می کند برای جبران این افت اولین پمپ شروع به کار می کند  اگر این پمپ قادر به تامین فشار نباشد...


مزایای بوستر پمپ چندگانه

/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%BE%D9%85%D9%BE

برای درخواستهای مکانهایی که فراهم سازی آب در آن حیاتی و یک امر ضروری است ، بوستر پمپ های چندگانه مناسب برای زمانی میباشد که نیاز به یک پمپ پشتیبان است و برای مواقعی میباشد که پمپ فعلی پاسخگو نیاز مصرف کننده نیست لذا با داشتن تعدادی پمپ به مصرف کنندگان اجازه میدهید راه های زیادی برای استفاده و بهره وری از آنها داشته باشند. برای مثال در مواردی میتواند بعنوان یک پمپ اظطراری استفاده نمود ...