ذرت

مبانی و اصول کاشت و تغذیه ذرت

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B0%D8%B1%D8%AA

ذرت نوعی گیاه علفی یک ساله است که با  تئوسنت (Teosinte) و تریپساکوم (Tripsacum spp)  خویشاوند است. تئوسنت نوعی  علف هرز یک ساله است که از لحاظ خویشاوندی در  مقایسه با تریپساکوم به ذرت  نزدیک تر می باشد. گیاه شناسان اعتقاد دارند که  ذرت، در نتیجه ی دو رگ  گیری بین یک گیاه نا شناخته از خانواده ی گندمیان و  تئوسنت به وجود آمده  است. ذرت گیاه تک لپه ای ساقه بلندی است. برگ های آن  به طور متناوب و به  صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته اند...