راهنمای مبارزه با آفات

مبانی و اصول کشت و تغذیه گوجه فرنگی

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C

گوجه فرنگي محصول فصل گرم است و در خاكي با زهكشي خوب ، داراي ماده آلي  زياد  بسيار خوب رشد مي كند . براي توليد بسيار زود رس گوجه فرنگي ، خاك  سبك با  شيب ملايم 2 درصد و يا كمتر و رو به جنوب يا شرق ارجحيت دارد.كشت   مستقيم بذر گوجه فرنگي و يا توليد گوجه فرنگي به روش نشا كاري مرسوم   است.كاشت گياهچه هاي سالم و قوي گوجه فرنگي با روش نشاء كاري و در فاصله   هاي مناسب عامل اصلي در توليد زود هنگام گوجه فرنگي مي باشد. بوته ها با   فاصله كافي از يكديگر ،ارتفاع كوتاه با گسترش عرضي نسبتاً وسيع و سيستم   ريشه خوب خواهند داشت...