زعفران

مبانی و اصول کاشت و تغذیه زعفران

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86

زعفران  گیاهی علفی ، چند ساله،بدون ساقه و پیاز دار است پیاز زعفران از  نوع توپر و  تقریبا کروی شکل با قطر 3-5 سانتی متر پوششی قهوهای رنگ می  باشد.که در زیر خاک قرار می گیرد هر پیاز 6-9 برگ باریک نظیر برگ علفهای چمنی تولید می نماید ریشه های زعفران از نوع افشان هستند که از  قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می رویند . گل زعفران اولین اندامی  است که در اوایل پاییز ظاهر می شود . در سال اول کشت به علت ضعف پیاز های زعفران و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت زعفران توان کافی برای رویش  ندارند...