عملکرد چرخ دنده

چرخ دنده چطور کار می کند

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87

چرخدنده ها در بسیاری از وسایل  مکانِیکی استفاده می شوند . آنها کارهای متفاوت بسیاری انجام می دهند ولی  مهمترین آن کاهش دنده در تجهیزات موتوری است.این نقشی کلیدی است زیرا اغلب  یک موتور کوچک چرخان با سرعت زیاد می تواند قدرت کافی برای وسیله را تولید  کند ولی گشتاور کافی را نمی‌تواند. بعنوان مثال پیچ گوشتی الکتریکی دنده  کاهشی بسیار بزرگی دارد...