هرس زمستانه

از هرس زمستانه غافل نشوید

/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF

هرس عبارت است از قطع كامل يا جزئي  شاخه ، ريشه ، پوست ، برگ و يا گل و  ميوه به منظور تحت تاثير قرار دادن و هدايت نحوه رشد و باروري گياه ، هرس يكي از عمليات مهم باغباني است كه از حدود سه هزار سال قبل شناخته شده و مورد استفاده قرار ميگرفته است...